Θεωρητικό Πλαίσιο

Το Πρόγραμμα του Λειτουργικού Αλφαβητισμού (ΠΛΑ) διεξάγεται διαχρονικά σε παγκύπρια βάση από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (KEEA) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ). Το ΠΛΑ απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες της  Στ΄ και Γ΄ τάξης Δημοτικού. Στόχος του Προγράμματος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός μαθητών/μαθητριών με μεγάλη πιθανότητα να μείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι/ες, ώστε οι μαθητές/μαθήτριες αυτοί/ες να εμπλακούν σε κατάλληλα προγράμματα στήριξης στη Μέση και Δημοτική Εκπαίδευση αντίστοιχα. Το Πρόγραμμα αξιολογεί δύο βασικές δεξιότητες: (α) τη γλωσσική-επικοινωνιακή ικανότητα και (β) τη μαθηματική ικανότητα.

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να παρουσιάσει και να τεκμηριώσει το επιστημονικό υπόβαθρο και το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, καθώς και τις προδιαγραφές στη βάση των οποίων εκπονούνται τα δοκίμια του Προγράμματος. 

Θεωρητικό Πλαίσιο ΠΛΑ