Στοιχεία Επικοινωνίας

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ)

Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία

Tηλέφωνα: 22402460/469
Τηλεομοιότυπο: 22560118

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: literacy@cyearn.pi.ac.cy

Ιστοσελίδα: http://www.pi.ac.cy/keea/literacy/